Vnitřní řád Obecní školní jídelny Šardice

  Základní ustanovení

    Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 o školním stravování. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000.Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích     a  zásadách osobní a provozní hygieny.

    Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy, dětí a zaměstnanců mateřské školky a cizím strávníkům.

     Řád školní jídelny

 

  1. Podle § 4 odst .9. vyhlášky  107/2007 Sb. má strávník (žák) nárok na dotované  stravné (oběd) pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.
  2. Pouze první den nemoci si žáci mohou oběd vyzvednout ve výdejně pro CIZÍ  strávníky v době od 10:45 - 12 hodin do jídlonosiče s  čipem. Další dny nemoci nemá nárok na dotované stravné a je povinen si jej odhlásit. Pokud tak neučiní, budou mu doúčtovány provozní náklady, které byly vynaloženy na přípravu stravy.Tento doplatek mu bude přičten k záloze na další měsíc.
  3. Pracovníci školy a školského zařízení mají nárok na sníženou cenu obědu pouze v době kdy vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě sjednaném v pracovní smlouvě.

Způsob úhrady stravného :

  1. Stravné se platí hotově vždy poslední středu v měsíci od 8  -15:30 hodin na   další  měsíc, aby bylo zřejmé kdo má o svačiny a obědy zájem. Při každé platbě obdržíte pokladní doklad. Bez domluvy nebude automaticky s nikým počítáno. Stravné se dá uhradit i přes bankovní účet, č. účtu 107 -8984340257/0100 a to max. ma 2 měsíce dopředu, variabilní symbol je u každého strávníka jiný, tento zjistíte u vedoucí školní jídelny.
  2. Pokud nebude mít strávník na svém účtu dostačující  hotovost nebude mu umožněno objednání stravy.
  3. Žáci si svačinu a oběd odebírají na základě  čipu přes terminál. Ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit a zakoupit si nový.

Děti jsou povinny pro vydání stravy nosit čip! Pokud strávník čip zapomene může si přijít pro náhradní stravenku do kanceláře vedoucí, má nárok pouze na jednu náhradní stravenku za měsíc. Pokud bude strávník opakovaně čip zapomínat nebude mu oběd vydán!

  1. Svačiny se vydávají od 9. 30 do 9. 50 hodin.  Obědy se vydávají  od 11.30 hod. do 13.45 hod Školní jídelna se uzavírá ve 14 hodin.

Do školní jídelny mají přístup pouze ti žáci, kteří mají řádně zaplacené stravné. Žák je povinen chovat se v jídelně slušně a ohleduplně vůči ostatním a dbát na čistou a pořádek.

Dohled v jídelně po dobu svačin a oběda zajišťuje pedagogický dozor. Rozpis dozoru je vyvěšen na nástěnce v jídelně.

  1. Pokud si strávník chce odhlásit nebo nahlásit svačinu nebo oběd, učiní tak osobně, telefonicky, e-mailem nebo na internetové adrese www. strava.cz  den předem do 12 hodin!

Za nepřítomnosti vedoucí školní jídelny se strava odhlašuje a přihlašuje u kuchařek.

Vnitřní řád zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a jejich ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace , nepřátelství nebo násilí

 

 Tel. 518 624 622    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    www. osj-sardice.cz

 V Šardicích 1. 9. 2017                    Lenka Duhajská, vedoucí OŠJ Šardice